Entertainment

SOUTĚŽ S BLESKEM HOBBY | Blesk.cz


Soutěž probíhá v časopise Blesk Hobby v období od 13.11. 2021 do 20. 11. 2021 (dále jen „soutěžní období“). Vyhrává 7 soutěžících, kteří zašlou fotografii ptačího krmítka a budou vybráni odbornou porotou. Hrajeme o knihy Nádherný advent.

Soutěž bude vyhlášena v měsíčníku Blesk Hobby dne 13.11.2021.

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly přihlášku do soutěže v soutěžním období obsahující digitální fotografie ptačího krmítka, své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu svého bydliště, to vše prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: bleskhobby@cncenter.cz. Do předmětu e-mailu soutěžící uvedou Krmítko.

Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Neúplné e-maily (e-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti) či e-maily zaslané mimo soutěžní období nebudou do soutěže přijaty.

Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho e-mailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 e-mail, který může obsahovat maximálně 3 fotografie.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Čas pro příjem fotografií je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ze všech přihlášených soutěžících vybere porota složená z členů redakce měsíčníku Blesk Hobby sedm výherců.

Ceny:

7x kniha Nádherný advent

Pro každého výherce: 1x kniha Nádherný advent

Účastník soutěže přihlášením do soutěže potvrzuje, že a) je vlastníkem přihlášeného výtvoru do soutěže

b) je autorem přihlášené fotografie a příběhu, příp. má s autorem vypořádána autorská práva a disponuje veškerými právy k těmto fotografiím a příběhu a dále prohlašuje, že tyto fotografie a příběh jsou původní a zachycují reálný skutečný stav c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny či v příběhu popsány, včetně svolení poskytnout takové fotografie a příběh do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel d) užitím fotografie či příběhu Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi.

Neúplně označené fotografie, příběhy, resp. přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslané fotografie a příběhu bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových, příp. elektronických mediích Organizátora a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Organizátorem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Organizátorem.

Organizátor je zejména oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky a) jejichž fotografie či příběh neodpovídají zadanému tématu soutěže b) fotografie či příběh jsou jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy c) fotografie či příběh by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem d) u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášený účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Pro stanovení doby doručení e-mailu je rozhodující čas přijetí e-mailu, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny e-maily obsahující veškeré náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho e-mailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 e-mail, který může obsahovat maximálně 3 fotografie. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více e-mailových adres, bude zohledněn e-mail, který byl doručen jako první a na ostatní e-maily nebude brán zřetel.

Výherci budou zveřejněni nejpozději ve 3. následujícím čísle příslušného periodika, v němž

byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od

zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž

uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem v emailu. Pokud si výherce

nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti  CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy

nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní

Hanou Čerychovou (email: hana.cerychova@cncenter.cz ) na adrese společnosti

CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let (nejpozději v den přihlášení do soutěže). Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailu. Účastí v soutěži – tzn. odesláním e-mailu organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie jeho i jeho výtvoru mohou být publikovány v měsíčníku Blesk Hobby a na webových stránkách www.blesk.cz  a www.hobby.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, čas doručení e-mailu, zaslané fotografie a příběh. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 13. listopadu 2021

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close